Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juri

Publicat la 23.07.2014

 

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

 

Art. 1. - În scopul simplificării procedurilor administrative şi promovării calităţii serviciilor se instituie prezenta procedură de înmatriculare în registrul comerţului şi de înregistrare fiscală a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, precum şi de autorizare a funcţionării pe baza declaraţiilor-tip pe propria răspundere ale persoanelor juridice care, potrivit legii, au obligaţia să ceară înmatricularea în registrul comerţului.
Art. 2. - Societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, societăţile şi companiile naţionale, grupurile de interes economic, grupurile europene de interes economic, regiile autonome şi organizaţiile cooperatiste, sucursalele înfiinţate de acestea, precum şi alte persoane juridice care se înregistrează în registrul comerţului potrivit unor acte normative speciale sunt denumite în sensul prezentei legi solicitanţi.
Art. 3. - (1) Înmatricularea persoanelor fizice autorizate, a întreprinderilor individuale şi a întreprinderilor familiale în registrul comerţului şi înregistrarea fiscală a acestora se fac pe baza rezoluţiei directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal, potrivit legii speciale, fără a fi necesară pronunţarea de către judecătorul delegat a încheierii prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Înmatricularea persoanelor juridice prevăzute la art. 2, precum şi a sucursalelor acestora se face potrivit prevederilor Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi celorlalte prevederi referitoare la înregistrarea în registrul comerţului.
Art. 4. - Autorizarea funcţionării solicitanţilor se face cu îndeplinirea procedurii prevăzute de prezenta lege şi de actele normative speciale, armonizate cu prevederile prezentei legi.
Art. 5. - (1) Prin autorizarea funcţionării, în sensul prezentei legi, se înţelege asumarea de către solicitant a responsabilităţii privitoare la legalitatea desfăşurării activităţilor declarate.
(2) Activităţile cu impact semnificativ asupra mediului vor fi autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului de către autorităţile competente de protecţia mediului, la sediile acestora. Procedura de autorizare şi lista activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului vor fi stabilite prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

 

CAPITOLUL II
Înregistrarea în registrul comerţului

 

Art. 6. - (1) Prin înregistrarea în registrul comerţului se înţelege înmatricularea persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice prevăzute la art. 2, înscrierea de menţiuni, precum şi înregistrarea altor operaţiuni care, potrivit legii, se menţionează în registrul comerţului.
(2) Solicitarea efectuării înregistrării în registrul comerţului se face la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal de către fondatori, administratori sau de reprezentanţii acestora, precum şi de orice persoană interesată, în condiţiile legii, prin întocmirea cererii de înregistrare.
(3) Înregistrările în registrul comerţului se fac în baza unei încheieri a judecătorului delegat sau a unei hotărâri judecătoreşti definitive, în afară de cazul în care legea prevede altfel.

 

(4) Solicitanţii prevăzuţi la art. 2 dobândesc personalitate juridică, conform legii, de la data înregistrării în registrul comerţului a încheierii judecătorului-delegat, prin care se dispun autorizarea constituirii şi înmatricularea, dacă legea nu dispune altfel.
Art. 7. - Prin efectuarea înregistrărilor în registrul comerţului se asigură opozabilitatea actelor înregistrate faţă de terţi, cu excepţia cazurilor în care legea prevede condiţia cumulativă a publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
Art. 8. - (1) La înmatriculare solicitanţilor li se eliberează certificatul de înregistrare conţinând numărul de ordine din registrul comerţului şi codul unic de înregistrare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice, însoţit de încheierea judecătorului-delegat, precum şi de alte acte prevăzute de prezenta lege.
(2) La înregistrarea modificărilor actului constitutiv se eliberează certificatul de înscriere de menţiuni, însoţit de încheierea judecătorului delegat, precum şi alte acte prevăzute de prezenta lege.
(3) Termenul de eliberare a certificatului de înregistrare şi, după caz, a certificatului de înscriere de menţiuni este de 3 zile, respectiv 5 zile, calculat de la data înregistrării cererii potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă, dacă judecătorul-delegat nu dispune altfel.
Art. 9. - (1) Certificatul de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare este documentul care atestă că persoana juridică a fost luată în evidenţa oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi în evidenţa organului fiscal.
(2) Abrogat prin litera b) din Ordonanţă nr. 35/2006 începând cu 01.01.2007.
(3) Pe parcursul existenţei persoanei juridice dovada privind starea acesteia, referitoare la funcţionare, dizolvare, reorganizare, lichidare, insolvenţă, reorganizare judiciară, faliment sau suspendare temporară a activităţii, se face cu extrasul de registru emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal, valabil 30 de zile de la data emiterii.
+ Punere în aplicare prin Ordin 3117/2004 :ANEXA Nr. 1
ANTET
Nr. ____ din ____________
Timbru sec
EXTRAS DE REGISTRU
emis în temeiul art. 9 alin. (3) din Legea nr. 359/2004 privind
simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului
a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice,
înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării
persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare
Firma/Sucursala: ............................................................
Sediul social: ..............................................................
Cod unic de înregistrare ........................... din data ...............
Atribut fiscal ..................................... din data ...............
Număr de ordine în registrul comerţului ............ din data ...............

 

Prezentul extras de registru atestă starea firmei la data emiterii acestuia:
? în funcţiune
? cu activitate suspendată în perioada
? în dizolvare
? în reorganizare
? în lichidare
? în insolvenţă
? în reorganizare judiciară
? în faliment
? alte situaţii referitoare la starea firmei

 

Valabilitate: 30 de zile de la data emiterii.

 

DIRECTOR,
............................

 

Emis la data: ....................................
Eliberat la data: ................................

 

(4) Termenul de eliberare a extrasului de registru este de cel mult 24 de ore de la data înregistrării solicitării.
(5) Abrogat prin punctul 8. din Ordonanţă de urgenţă nr. 75/2004 începând cu 11.11.2004.

 

CAPITOLUL III
Atribuirea codului unic de înregistrare

 

Art. 10. - Solicitarea înregistrării fiscale se face prin depunerea cererii de înregistrare la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal, iar atribuirea codului unic de înregistrare de către Ministerul Finanţelor Publice este condiţionată de admiterea cererii de înregistrare în registrul comerţului de către judecătorul-delegat.
Art. 11. - (1) În vederea atribuirii codului unic de înregistrare de către Ministerul Finanţelor Publice, oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale transmit direct sau prin intermediul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, pe cale electronică, Ministerului Finanţelor Publice, datele referitoare la înregistrările efectuate în registrul comerţului şi cele conţinute în cererea de înregistrare fiscală.
(2) Pe baza datelor transmise potrivit prevederilor alin. (1) Ministerul Finanţelor Publice atribuie, în termen de maximum 8 ore, codul unic de înregistrare.
Art. 12. - (1) Pentru asociaţiile familiale, precum şi pentru persoanele juridice prevăzute la art. 2 structura codului unic de înregistrare se stabileşte de Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Justiţiei.
(2) Abrogat prin litera b) din Ordonanţă nr. 35/2006 începând cu 01.01.2007.
Art. 13. - Codul unic de înregistrare va fi utilizat de toate sistemele informatice care prelucrează date privind persoanele fizice, asociaţiile familiale şi persoanele juridice prevăzute la art. 2, precum şi de acestea în relaţiile cu terţii, inclusiv cu autorităţile şi instituţiile publice, pe toată durata funcţionării lor.
Art. 14. - (1) După efectuarea înmatriculării societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în registrul comerţului, un extras al încheierii judecătorului delegat se comunică, din oficiu, Regiei Autonome "Monitorul Oficial", spre publicare, pe cheltuiala solicitantului.
(2) Extrasul încheierii judecătorului delegat va cuprinde următoarele elemente: numărul şi data încheierii, denumirea, sediul social şi forma juridică, numele şi adresa fondatorilor, administratorilor şi, dacă este cazul, a cenzorilor, domeniul şi activitatea principală, capitalul social şi durata de funcţionare.
(3) Pe extrasul prevăzut la alin. (1) oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul care a efectuat înmatricularea va menţiona codul unic de înregistrare atribuit şi numărul de ordine în registrul comerţului, iar acest document poate fi transmis şi pe cale electronică.
(4) La cererea şi pe cheltuiala solicitantului, încheierea judecătorului delegat se publică integral în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

 

CAPITOLUL IV
Procedura autorizării funcţionării

 

Art. 15. - (1) În vederea eliberării de către biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal a certificatului de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare sau, după caz, a certificatului de înscriere de menţiuni, solicitantul are obligaţia să depună, o dată cu cererea de înregistrare şi actele doveditoare, declaraţia-tip pe propria răspundere, semnată de asociaţi sau de administratori, din care să rezulte, după caz, că:
a) persoana juridică nu desfăşoară, la sediul social sau la sediile secundare, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani;
+ Punere în aplicare prin Ordin 1355/2009 :ANEXA C

 

I. II. MODEL 1 III.
Spre înaintare către(1):
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . DECLARAŢIE
pe propria răspundere dată în temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 359/2004,
cu modificările şi completările ulterioare OFICIUL REGISTRULUI
COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ
TRIBUNALUL
. . . . . . . . . . . .
IV.
Nr. intrare: . . . . . . .
Data: . . . . . . . . . .
V.
1. Subsemnat(ul/a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . bloc . . . . . . scara . . . . . . etaj . . . . . . . ap. . . . . . . . judeţ/sector . . . . . . . . . . . . telefon . . . . . . . act identitate . . . . . . . . . seria . . . . . nr. . . . . . . . CNP/NIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . eliberat de . . . . . . . . . la data . . . . . . . . . . .
(cod numeric personal/număr de identificare fiscală)
în calitate de(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. pentru firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . având număr de ordine în registrul comerţului(3) . . . . . . . . . . cod unic de înregistrare(3) . . . . . . . . . .
3. cu sediul social/profesional în: localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . bloc . . . . scara . . . . . etaj . . . . . ap. . . . . judeţ/sector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cod poştal . . . . . . . . . . . . . . . căsuţă poştală . . . . . . . . . . telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . fax . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . web site . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

4. DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE:

 

4.1. că, la data prezentei, în spaţiul destinat sediului social/profesional/sucursalei din . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2. şi/sau secundar/punctului de lucru din . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . şi în afara acestora, nu se desfăşoară niciuna din activităţile ce constituie obiectul de activitate declarat la înmatriculare sau ca urmare a actualizărilor ulterioare, şi mă oblig ca, înainte de începerea activităţii, să depun declaraţia pe propria răspundere privitoare la legalitatea desfăşurării activităţilor declarate conform prevederilor Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi, pentru activităţile cu impact semnificativ asupra mediului, să solicit autorizarea la sediul autorităţii publice teritoriale pentru protecţia mediului.

 

VI. Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile inexacte sunt pedepsite conform legii

 

Data: . . . . . . . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

 

cod: 11-10-141

 

NOTĂ:
(1) Se completează, după caz, cu: Direcţia de Sănătate Publică a/Agenţia de Sănătate Publică în Transporturi ..............., Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor/Agenţia de Sănătate Publică în Transporturi ................., Autoritatea Publică Teritorială pentru Protecţia Mediului ................., Inspectoratul Teritorial de Muncă al ..............;
(2) Se completează cu calitatea pe care solicitantul o deţine (asociat, fondator, persoană fizică autorizată, întreprinzător persoană fizică titular al întreprinderii individuale, reprezentant întreprindere familială, administrator, reprezentant);
(3) Se completează numai în cazul în care firma este înregistrată.

 

b) persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile precizate în declaraţia-tip.

 

+ Punere în aplicare prin Ordin 1355/2009 :ANEXA D

 

I. II. MODEL 1 III.
Spre înaintare către(1):
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . DECLARAŢIE
pe propria răspundere dată în temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL . . . . . . . . . . . .
IV.
Nr. intrare: . . . . . . .
Data: . . . . . . . . . .
V.
1. Subsemnat(ul/a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . bloc . . . . . . scara . . . . etaj . . . . ap. . . . . judeţ/sector . . . . . . . . . . . . telefon . . . . . . . act identitate . . . . . . . . . seria . . . . . nr. . . . . . . . CNP/NIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . eliberat de . . . . . . . . . la data . . . . . . . . . . .
(cod numeric personal/număr de identificare fiscală)
în calitate de(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. pentru firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . având număr de ordine în registrul comerţului(3) . . . . . . . . . . cod unic de înregistrare(3) . . . . . . . . . .
3. cu sediul social/profesional în: localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . bloc . . . . scara . . . . . etaj . . . . . ap. . . . . judeţ/sector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cod poştal . . . . . . . . . . . . . . . căsuţă poştală . . . . . . . . . . telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . fax . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . web site . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE:
4.1. [] cunosc şi respect prevederile legislaţiei şi ale reglementărilor generale şi specifice din domeniul(4):
[] sanitar [] sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor
[] protecţiei mediului(3) [] protecţiei muncii
4.2. [] mă oblig ca pentru activităţile cu impact semnificativ asupra mediului să solicit autorizarea la sediul autorităţii publice teritoriale pentru protecţia mediului.
4.3. [] sunt îndeplinite condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului, protecţiei muncii, care se desfăşoară la:

 

4.3.1. [] SEDIU SOCIAL/PROFESIONAL Nr. salariaţi(6): . . . . . . . . .
Clasa
CAEN Denumire activitate

 

Data: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . .

 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE Model 2 Nr. intrare: . . . . . . . data: . . . . . . . . . .

 

4.3.2. [] SEDII SECUNDARE (puncte de lucru) Nr. salariaţi(6): . . . . . . . . . . . .

 

Nr. crt. Adresa Clasa CAEN Denumire activitate

 

4.3.3. [] Activităţi proprii de birou pentru firmă Nr. salariaţi(6): . . . . . . . . . . .
Adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3.4. [] Activităţi desfăşurate în afara sediului social/profesional şi a sediilor secundare (punctelor de lucru)(7) Nr. salariaţi(6): . . . . . . . . . . . .
Clasa
CAEN Denumire activitate

 

VI. Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile inexacte sunt pedepsite conform legii.
Data: . . . . . . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . . . . . .

 

cod: 11-10-167

 

NOTĂ:
(1) Se completează, după caz, cu: Direcţia de Sănătate Publică a/Agenţia de Sănătate Publică în Transporturi ..............., Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor/Agenţia de Sănătate Publică în Transporturi ................., Autoritatea Publică Teritorială pentru Protecţia Mediului .............., Inspectoratul Teritorial de Muncă al .................;
(2) Se completează cu calitatea pe care solicitantul o deţine (asociat, fondator, persoană fizică autorizată, întreprinzător persoană fizică titular al întreprinderii individuale, reprezentant întreprindere familială, administrator, reprezentant);
(3) Se completează numai în cazul în care firma este înregistrată;
(4) Se marchează după caz căsuţa(le) corespunzătoare domeniului de autorizare;
(5) În cazul activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului se marchează căsuţa din caseta 4.2;
(6) Se completează numărul mediu estimativ de angajaţi şi, după caz, capacitatea estimată de producţie sau desfacere a produselor pentru sediul social/profesional şi pentru fiecare sediu secundar (punct de lucru) în care se desfăşoară activităţile specificate conform codului CAEN;
(7) În această categorie se includ şi activităţile itinerante.

 

(2) Orice modificare cu privire la cele declarate atrage obligaţia solicitantului de a depune la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal o nouă declaraţie-tip pe propria răspundere corespunzătoare modificărilor intervenite.
+ Punere în aplicare prin Ordin 1355/2009 :ANEXA E

 

I. II. MODEL 3 III.
Spre înaintare către(1): ............................... ............................... ............................... ............................... DECLARAŢIE
pe propria răspundere dată în temeiul prevederilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 359/2004 cu modificările şi completările ulterioare privind modificarea declaraţiei nr. ....... din .......... depusă la ORC de pe lângă Tribunalul
................................... OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL
......................
IV.
Nr. intrare: ............
Data: ...................

 

V.
1. Subsemnat(ul/a) ............................................................ domiciliat în ........................ str. .............................................. nr. ....... bloc ........... scara ....... etaj ...... ap. ....... judeţ/sector .................... telefon ................. act identitate .......... seria ....... nr. .............. CNP/NIF .................................................... eliberat de ..................... la data ...............
(cod numeric personal/număr de identificare fiscală)
în calitate de(2) ...................................
2. pentru firma: ..................................................................................................... având număr de ordine în registrul comerţului ......................... cod unic de înregistrare ..................... 3. cu sediul social/profesional în: localitatea ....................... str. ......................................... nr. ....... bloc ..... scara .... etaj ..... ap. ........ judeţ/sector ..................... cod poştal .............. căsuţă poştală ............ telefon ............... fax ................... e-mail ................................... web site .............................................................................................................
4. DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE:
4.1. [] cunosc şi respect prevederile legislaţiei şi ale reglementărilor generale şi specifice din domeniul(3):
[] sanitar [] sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor
[] protecţiei mediului(4) [] protecţiei muncii
4.2. [] mă oblig ca pentru activităţile cu impact semnificativ asupra mediului să solicit autorizarea la sediul autorităţii publice teritoriale pentru protecţia mediului.
4.3. [] sunt îndeplinite condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului, protecţiei muncii, care se desfăşoară la:
4.3.1. [] SEDIU SOCIAL/PROFESIONAL Nr. salariaţi(5): ........
Clasa CAEN(6) Denumire activitate(6)

 

Data: .................... Semnătura .................

 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE Model 3 Nr. intrare: .......... data: .................

 

4.3.2. [] SEDII SECUNDARE (puncte de lucru) Nr. salariaţi(5): ......................

 

Nr. crt. Adresa Clasa CAEN(6) Denumire activitate(6)

 

4.3.3. [] Activităţi proprii de birou pentru firmă Nr. salariaţi(5): .....................
Adresa: ...................................................................................................... ......................................................................................................
4.3.4. [] Activităţi desfăşurate în afara sediului social/profesional şi a sediilor secundare (punctelor de lucru)(7) Nr. salariaţi(6): ......................
Clasa CAEN(6) Denumire activitate(6)

 

VI. Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile inexacte sunt pedepsite conform legii.
Data: ........................... Semnătura ..........................

 

cod: 11-10-168

 

NOTĂ:
(1) Se completează, după caz, cu: Direcţia de Sănătate Publică a/Agenţia de Sănătate Publică în Transporturi ..............., Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor/Agenţia de Sănătate Publică în Transporturi ........................., Autoritatea Publică Teritorială pentru Protecţia Mediului .........................., Inspectoratul Teritorial de Muncă al .....................;
(2) Se completează cu calitatea pe care solicitantul o deţine (asociat, fondator, persoană fizică autorizată, întreprinzător persoană fizică titular al întreprinderii individuale, reprezentant întreprindere familială, administrator, reprezentant);
(3) Se marchează după caz căsuţa(le) corespunzătoare domeniului de autorizare;
(4) în cazul activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului se marchează căsuţa din caseta 4.2;
(5) Se completează numărul mediu estimativ de angajaţi şi, după caz, capacitatea estimată de producţie sau desfacere a produselor pentru sediul social şi pentru fiecare sediu secundar (punct de lucru) în care se desfăşoară o activitate specifică conform codului CAEN;
(6) Se completează, după caz, cu toate activităţile care se desfăşoară la sediu/în afara sediului, inclusiv activităţile care au făcut obiectul unei declaraţii anterioare; în situaţia în care la sediu/în afara sediului comerciantul nu mai desfăşoară activităţi, se va completa "Declar pe propria răspundere că la sediul .............../în afara sediului social şi a sediilor secundare (punctelor de lucru) nu se desfăşoară niciuna din activităţile ce constituie obiectul de activitate al firmei";
(7) În această categorie se includ şi activităţile itinerante.

 

(3) Oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal înregistrează în registrul comerţului datele din declaraţiile-tip prevăzute la alin. (1) şi (2).
Art. 16. Abrogat prin punctul 12. din Ordonanţă de urgenţă nr. 75/2004 începând cu 11.11.2004.
Art. 17. - (1) Procedura de autorizare a funcţionării pe baza declaraţiei-tip pe propria răspundere se desfăşoară prin intermediul biroului unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal, la care solicitantul are obligaţia înregistrării sediului social sau secundar.
(2) Oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, prin birourile unice, efectuează următoarele activităţi:
a) primesc, verifică şi înregistrează cererile de înregistrare şi actele depuse în susţinerea acestora, precum şi declaraţiile-tip prevăzute la art. 15;
b) încasează taxele şi tarifele pentru operaţiunile efectuate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, precum şi cele datorate altor autorităţi implicate în procedura de înregistrare;
c) ţin în sistem computerizat evidenţa declaraţiilor-tip prevăzute la art. 15;
d) transmit autorităţilor publice competente declaraţiile-tip prevăzute la art. 15, în copie, şi, pe cale electronică, datele de identificare ale persoanelor juridice înregistrate în registrul comerţului;
e) completează şi emit în termen certificatele constatatoare privind înregistrarea declaraţiilor-tip prevăzute la art. 15, potrivit prezentei legi;
f) urmăresc termenele prevăzute de prezenta lege şi eliberează solicitanţilor certificatele de înregistrare, certificatele de înscriere de menţiuni, încheierile judecătorului-delegat, precum şi certificatele constatatoare prevăzute la lit. e).
Art. 171. - (1) Biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal, pe baza declaraţiilor-tip prevăzute la art. 15, eliberează solicitanţilor certificate constatatoare care atestă că:
a) s-a înregistrat declaraţia-tip pe propria răspundere, din care rezultă că la sediul social sau secundar nu se desfăşoară activităţile prevăzute în actul constitutiv sau modificator;
+ Punere în aplicare prin Ordin 3117/2004 :ANEXA Nr. 2
ANTET
Timbru sec
CERTIFICAT CONSTATATOR
emis în temeiul art. 171 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 359/2004
privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul
comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor
juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea
funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările
ulterioare, eliberat în baza declaraţiei pe propria răspundere
înregistrate sub nr. ........ din ..............
Firma/Sucursala: ...........................................................
Sediul social: .............................................................
Cod unic de înregistrare ............................ din data .............
Număr de ordine în registrul comerţului ............. din data .............

 

Prezentul certificat constatator atestă că s-a înregistrat declaraţia pe
propria răspundere conform căreia firma nu desfăşoară activităţile prevăzute în
actul constitutiv sau modificator în spaţiul destinat*) .......................
...............................................................................
...............................................................................

 

Valabilitate: până la data începerii activităţilor prevăzute în obiectul de
activitate.

 

DIRECTOR,
............................

 

Emis la data: ....................................
Eliberat la data: ................................

 

*) NOTĂ: Se completează, după caz, cu:
▪ sediul social;
▪ sediul secundar;
▪ în afara sediilor (la terţi).

 

b) s-a înregistrat declaraţia-tip pe propria răspundere, din care rezultă că sunt îndeplinite condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile declarate;
c) s-a înregistrat declaraţia-tip pe propria răspundere, din care rezultă modificările intervenite faţă de declaraţia-tip anterioară.
+ Punere în aplicare prin Ordin 3117/2004 :ANEXA Nr. 4
ANTET
Timbru sec
CERTIFICAT CONSTATATOR
emis în temeiul art. 171 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 359/2004
privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul
comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor
juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea
funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările
ulterioare, eliberat în baza declaraţiei pe propria răspundere
înregistrate sub nr. ......... din .................
Firma/Sucursala: ............................................................
Sediul social: ..............................................................
Cod unic de înregistrare .............................. din data ............
Număr de ordine în registrul comerţului ............... din data ............
Prezentul certificat constatator atestă că s-a înregistrat declaraţia pe
propria răspundere din care rezultă modificările intervenite faţă de declaraţia
tip depusă anterior şi înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe
lângă Tribunalul .................. sub numărul ................., cu privire la
îndeplinirea condiţiilor de funcţionare, specifice pentru fiecare autoritate
publică, pentru activitatea/activităţile declarată(e), încadrată(e) în clasa
CAEN ...........................................................................
................................................................................
la*) ..........................................................................
................................................................................

 

Valabilitate: până la o nouă modificare a condiţiilor de funcţionare sau a
activităţilor pentru care s-a dat declaraţia pe propria răspundere.

 

DIRECTOR,
............................

 

Emis la data: ....................................
Eliberat la data: ................................

 

NOTĂ:
*) Se completează, după caz, adresa sediului: social, secundar.

 

(2) Certificatele constatatoare prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se eliberează o dată cu certificatul de înregistrare sau certificatul de înscriere de menţiuni.
(3) Pentru sediul social şi pentru fiecare sediu secundar se va elibera câte un certificat constatator care atestă că s-au înregistrat declaraţiile-tip prevăzute la art. 15.
(4) Certificatele constatatoare prevăzute la alin. (1) au regimul prevăzut la art. 4 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 172. - (1) În vederea efectuării controlului de către autorităţile publice competente privind conformitatea celor declarate potrivit art. 15, oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal transmite acestora copiile declaraţiilor-tip şi, pe cale electronică, datele de identificare ale persoanelor juridice, în termen de 3 zile de la data înregistrării în registrul comerţului.
(2) Autorităţile publice competente prevăzute la alin. (1) sunt:
- Abrogată prin punctul 3. din Lege nr. 159/2007 începând cu 15.06.2007.
- direcţiile de sănătate publică teritoriale din subordinea Ministerului Sănătăţii sau ministerele cu reţea proprie de sănătate publică;
- Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor sau ministerele cu reţea sanitară veterinară proprie;
- autorităţile publice teritoriale de protecţie a mediului din subordinea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor;
- inspectoratele teritoriale de muncă din subordinea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.
Art. 173. - (1) În cazul în care autorităţile publice competente constată că nu sunt îndeplinite condiţiile legale de funcţionare, notifică acest fapt solicitantului, la sediul înregistrat, acordând un termen de remediere a neregularităţilor constatate. Termenul curge de la data primirii notificării şi poate fi prelungit la cererea expresă a solicitantului, adresată autorităţii publice competente.
(2) În cazul în care neregularităţile nu sunt remediate, autorităţile publice competente notifică oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal actul prin care s-a interzis desfăşurarea activităţii, în termen de 3 zile de la emiterea acestuia, pentru a fi înregistrat din oficiu în registrul comerţului.
Art. 18. Abrogat prin punctul 15. din Ordonanţă de urgenţă nr. 75/2004 începând cu 11.11.2004.
Art. 19. Abrogat prin punctul 15. din Ordonanţă de urgenţă nr. 75/2004 începând cu 11.11.2004.
Art. 20. Abrogat prin punctul 15. din Ordonanţă de urgenţă nr. 75/2004 începând cu 11.11.2004.
Art. 21. Abrogat prin punctul 15. din Ordonanţă de urgenţă nr. 75/2004 începând cu 11.11.2004.
Art. 22. Abrogat prin punctul 15. din Ordonanţă de urgenţă nr. 75/2004 începând cu 11.11.2004.
Art. 23. Abrogat prin punctul 15. din Ordonanţă de urgenţă nr. 75/2004 începând cu 11.11.2004.
Art. 24. Abrogat prin punctul 15. din Ordonanţă de urgenţă nr. 75/2004 începând cu 11.11.2004.
Art. 25. - Oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale asigură condiţiile necesare pentru arhivarea tuturor documentelor aferente procedurii de autorizare a funcţionării pe baza declaraţiei-tip pe propria răspundere.

 

CAPITOLUL V
Preschimbarea certificatului de înmatriculare şi a celui de înregistrare fiscală

 

Art. 26. - Până la data de 31 decembrie 2004, persoanele juridice prevăzute la art. 2, care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu au preschimbat certificatul de înmatriculare şi cel de înregistrare fiscală, au obligaţia de a solicita la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul din judeţul în a cărui rază au sediul social sau secundar preschimbarea acestora cu noul certificat de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare.
Art. 27. - Procedura stabilită prin prezenta lege pentru autorizarea funcţionării pe baza declaraţiilor-tip pe propria răspundere se aplică în mod corespunzător şi preschimbărilor prevăzute la art. 26.
Art. 28. Abrogat prin punctul 19. din Ordonanţă de urgenţă nr. 75/2004 începând cu 11.11.2004.
Art. 29. - În cadrul procedurii de preschimbare, declaraţiile-tip pe propria răspundere prevăzute la art. 15 se depun la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul din judeţul unde se solicită preschimbarea.
Art. 30. - (1) Neefectuarea preschimbării certificatului de înmatriculare şi a celui de înregistrare fiscală cu noul certificat de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare, până la termenul prevăzut la art. 26, atrage dizolvarea de drept a persoanelor juridice prevăzute la art. 2.
(2) Constatarea dizolvării de drept se face prin încheierea judecătorului delegat, pronunţată la cererea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.
(3) Încheierea judecătorului delegat se înregistrează în registrul comerţului şi se comunică concomitent persoanei juridice la sediul social, Ministerului Finanţelor Publice, la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pe cale electronică, şi se publică concomitent pe pagina de Internet a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, precum şi la sediul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.
Art. 31. - (1) Încheierea de constatare a dizolvării de drept este supusă numai recursului, la cererea oricărei persoane interesate, în termen de 15 zile de la publicarea prevăzută la art. 30 alin. (3).
(2) Dacă nu s-a declarat recurs sau recursul a fost respins, persoana juridică intră în lichidare potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) În termen de 6 luni de la data pronunţării încheierii de dizolvare, prevăzută de art. 30 alin. (2), sau, după caz, de la data respingerii recursului formulat împotriva acesteia, reprezentantul legal al persoanei juridice are obligaţia numirii şi înregistrării în registrul comerţului a lichidatorului.
(4) Dacă nu există reprezentant legal ori acesta nu procedează la numirea lichidatorului în termenul prevăzut la alin. (3), la cererea oricărei persoane interesate, formulată în termen de 6 luni de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), judecătorul delegat numeşte un lichidator de pe lista practicienilor în insolvenţă, remunerarea acestuia urmând a fi făcută din patrimoniul persoanei juridice dizolvate sau, în cazul lipsei acestuia, din fondul de lichidare constituit în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.
(41) Prin derogare de la dispoziţiile art. 252 alin. (1) lit. b) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, încheierile judecătorului-delegat, pronunţate în condiţiile alin. (4) la cererea creditorilor bugetari, se comunică pe cale electronică Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili şi Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, se publică pe pagina de Internet a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi se afişează la sediul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal, în a cărui rază societatea reglementată de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dizolvată îşi are sediul social.
(5) Dacă până la expirarea termenului prevăzut la alin. (4) nu a fost înregistrată nicio cerere pentru numirea unui lichidator, persoana juridică se radiază din registrul comerţului, prin încheiere a judecătorului delegat, pronunţată la cererea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.
(6) Încheierea de radiere se înregistrează în registrul comerţului, se comunică şi se publică, potrivit dispoziţiilor alin. (41).
(7) Bunurile rămase în patrimoniul persoanei juridice după radierea acesteia din registrul comerţului, în condiţiile alin. (5), revin asociaţilor.
Art. 32. - Certificatele de înregistrare şi anexele la acestea, eliberate conform procedurilor de soluţionare a cererilor existente anterior intrării în vigoare a prezentei legi, îşi păstrează valabilitatea.

 

CAPITOLUL VI
Servicii de asistenţă

 

Art. 33. - În cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale se desfăşoară activităţi de asistenţă acordate solicitanţilor, la cererea şi pe cheltuiala acestora, pentru efectuarea procedurilor necesare înregistrării în registrul comerţului a actelor constitutive sau modificatoare, cu excepţia activităţilor prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. a) -c) şi g), care se acordă gratuit.
Art. 34. - (1) Serviciile de asistenţă se asigură prin personalul specializat din cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale.
(2) Serviciile de asistenţă se acordă, la cererea şi pe cheltuiala solicitantului, înainte de depunerea cererii de înregistrare la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal.
(3) Serviciile de asistenţă se solicită prin cerere de servicii explicită, cuprinzând serviciile solicitate, obligaţiile părţilor, termenele şi tarifele datorate.
(4) Modelul şi conţinutul cererii de servicii se stabilesc de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.
Art. 35. - (1) Serviciile de asistenţă care se prestează de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale sunt:
a) îndrumarea prealabilă privind formalităţile legale pentru constituirea şi modificarea actelor constitutive ale firmelor;
b) îndrumarea pentru completarea corectă a cererii de înregistrare şi a formularelor tipizate specifice activităţii registrului comerţului;
c) tehnoredactarea cererii de înregistrare;
d) proiectarea şi execuţia siglei şi a emblemei pentru firme;
e) obţinerea evaluării prin expertiză a bunurilor subscrise ca aport în natură la capitalul social;
f) asigurarea obţinerii, după caz, pentru bunurile imobile, a:
- dovezii intabulării;
- certificatului constatator al sarcinilor cu care, eventual, este grevat respectivul bun;
g) redactarea declaraţiei pe propria răspundere a fondatorilor, administratorilor, împuterniciţilor sucursalelor şi a cenzorilor că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege;
h) redactarea actului constitutiv al persoanelor juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului;
i) redactarea statutului pentru societatea cu răspundere limitată cu asociat unic;
j) redactarea actului adiţional sau, după caz, a hotărârii adunării generale a membrilor sau asociaţilor ori acţionarilor, a deciziei consiliului de administraţie privind modificări ale actului constitutiv referitoare la:
- sediul social;
- denumirea firmei sau emblema acesteia;
- durata de funcţionare;
- forma juridică;
- domeniul principal de activitate şi activitatea principală;
- obiectul de activitate sau codificarea ori recodificarea acestuia în conformitate cu Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 601/2002 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN;
- administratori şi cenzori;
- alte elemente ale actului constitutiv (nume, domiciliu, participare la profit şi pierderi etc.);
- primirea, retragerea de membri sau asociaţi;
- majorarea sau reducerea capitalului social;
- înfiinţarea sau desfiinţarea de sedii sociale secundare;
- divizare sau fuziune;
- dizolvare sau lichidare;
k) obţinerea autentificării actului constitutiv sau a actului adiţional;
l) darea de dată certă pentru actele redactate de serviciile de asistenţă;
m) extragerea din bazele de date de acte normative şi listarea pentru eliberare, la cerere.

 

CAPITOLUL VII
Taxe şi tarife

 

Art. 36. - Prin derogare de la prevederile art. 28 alin. 2 lit. c) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare, cuantumul onorariilor pentru autentificarea ori darea de dată certă a actelor constitutive şi declaraţiilor pe propria răspundere ale fondatorilor, administratorilor şi cenzorilor, privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, precum şi al celor pentru modificarea actelor constitutive se stabileşte în sumă fixă prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Justiţiei, pe baza propunerilor Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.
Art. 37. - Tarifele percepute pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actelor prevăzute la art. 14 alin. (1) şi (4) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Finanţelor Publice pe baza propunerii Regiei Autonome "Monitorul Oficial".
Art. 38. - Pentru operaţiunile efectuate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, nivelul taxelor se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Justiţiei.
Art. 39. - Tarifele pentru prestarea serviciilor de asistenţă prevăzute la art. 35 se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.
Art. 40. - Cuantumul taxelor, tarifelor şi onorariilor prevăzute la art. 36-39 se poate indexa anual în funcţie de rata inflaţiei.

 

CAPITOLUL VIII
Dispoziţii finale

 

Art. 41. - (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează, potrivit legii, cu amendă cuprinsă între 10.000.000 lei şi 100.000.000 lei, desfăşurarea oricărei activităţi de către persoanele juridice prevăzute la art. 2 cu nerespectarea prevederilor prezentei legi.

 

(2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) se realizează de organele de control ale autorităţilor publice competente prevăzute la art. 172 alin. (2).
(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Pierderea de către oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale a documentelor depuse de solicitant se sancţionează cu amendă judiciară de la 500.000 lei la 5.000.000 lei, prin încheiere pronunţată de judecătorul-delegat.
(5) Dispoziţiile art. 46 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.
Art. 42. - (1) În toate cazurile în care o lege sau un alt act normativ de acelaşi rang prevede radierea de drept a unei persoane juridice înregistrate în registrul comerţului, constatarea dizolvării de drept, ca etapă prealabilă obligatorie, urmează procedura prevăzută la art. 30 alin. (2) şi (3).
(2) După constatarea dizolvării de drept sunt aplicabile dispoziţiile art. 31.
(3) În cazul în care un act normativ, ulterior înregistrării unei persoane juridice în registrul comerţului, dispune încetarea de drept a activităţii sau lipsirea de drept de efecte a actului de autorizare, de înfiinţare, de încuviinţare sau de recunoaştere, orice persoană interesată va putea solicita instanţei competente să constate modificarea de drept a actelor constitutive ale persoanei juridice în ceea ce priveşte obiectul de activitate şi, după caz, dacă acest obiect de activitate este unic, să constate dizolvarea de drept a persoanei juridice.
(4) Prin hotărârea pronunţată potrivit alin. (3), instanţa competentă va dispune înregistrarea în registrul comerţului a hotărârii pronunţate, rămasă definitivă, şi publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala persoanei care a făcut cererea.
(5) În cazul dizolvării de drept prevăzute la alin. (3) sunt aplicabile dispoziţiile alin. (2) privitoare la lichidare şi radiere.
Art. 43. - (1) Modelul cererii de înregistrare în registrul comerţului şi al certificatului de înregistrare se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei, la propunerea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.
+ Punere în aplicare prin Ordin 1355/2009 :ANEXA A

 

I. II. III.
MINISTERUL JUSTIŢIEI ŞI
LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI CERERE Nr. intrare: ...................
─────────────────────────
OFICIUL REGISTRULUI
COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ
TRIBUNALUL [ ] înregistrare în registrul comerţului
[ ] înregistrare fiscală [ ] autorizarea funcţionării
Forma de organizare(1) ..............................
Data: ..........................
........................

 

IV.
Doamnă/Domnule Judecător delegat,

 

1. Subsemnat(ul/a) .................................................. domiciliat în .................................. str. .......................................... nr. ........ bloc ......... scara ........... etaj ...... ap. ........ judeţ/sector ............................ telefon .......................... act identitate .......................... seria ......... nr. ............... eliberat de ....................................... la data ...................... CNP/NIF ...................................... în calitate de ........................................................ prin ............................................ conform ............................................................
2. pentru firma: ..................................................................................................... având număr de ordine în registrul comerţului .................... cod unic de înregistrare ..........................
3. cu sediul în: localitatea ............................... str. ................................... nr. ............ bloc .......... scara ......... etaj ......... ap. .......... judeţ/sector ........................................... cod poştal ................. telefon ........................ fax .................. e-mail .......................... web site ................................ .
În temeiul Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice cu modificările şi completările ulterioare, solicit: 4. Obiectul cererii privind înregistrarea în registrul comerţului, prevăzut în(2): ..................................,
constă în:
4.1. [ ] autorizarea constituirii persoanei juridice şi/sau înmatricularea în registrul comerţului
4.2. [ ] autorizarea constituirii sucursalei şi înmatricularea în registrul comerţului
4.3. [ ] înmatricularea ca urmare a schimbării sediului în/din judeţul ............/din statul membru ................
4.4. [ ] înregistrarea modificării formei juridice
4.5. [ ] înregistrarea declaraţiei(lor) - tip(3): [ ] model 1 [ ] model 2 [ ] model 3
4.6. [ ] [înregistrarea menţiunilor]/[ ] [radierea cf. art. 25 din Legea nr. 26/1990 a menţiunilor] referitoare la:
[ ] denumire(4) [ ] transmitere părţi sociale/acţiuni [ ] fuziune [ ] divizare
[ ] emblemă [ ] participare la profit şi pierderi [ ] dizolvare [ ] lichidare
Marcajul unei [ ] sediu în acelaşi judeţ(4) [ ] obiect de activitate(4) [ ] act constitutiv actualizat
căsuţe presupune [ ] durata societăţii [ ] administratori/persoane [ ] radiere(5)
plata taxei [ ] suspendare activitate împuternicite/reprezentanţi [ ] altele, conform art. .....
pentru menţinerea [ ] reluare activitate legali ..............................
solicitată [ ] capital social [ ] cenzori [ ] auditori .................... din actul
[ ] asociaţi/acţionari [ ] sediu secundar(3) modificator/hotărâre
[ ] conducător/reprezentant sediu secundar(3) judecătorească irevocabilă
5. [ ] Solicit publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a/a VII-a, după caz, a ....................... ......................................................................................................................
6. [ ] Solicit judecarea cererii şi în lipsa mea, conform art. 242 alin. (2) din Codul de procedură civilă.
În susţinerea cererii, depun actele doveditoare menţionate în opisul de documente.
7. Cererea este legal timbrată cu .............. lei taxă judiciară de timbru şi ................ lei timbru judiciar.
Data: ......................... Semnătura ..................................
V.(6) În temeiul art. 6 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare .............................................. judecător delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul ................................ examinând înscrisurile depuse în susţinerea cererii şi, constatând că sunt/nu sunt îndeplinite cerinţele legale dispune: .......................... Loc pentru timbru judiciar
.......................................................................................................

 

Judecător delegat,
Referent,
Data: ....................................

 

CERERE DE ÎNREGISTRARE Nr. intrare: ............. data: .....................
VI. [ ] Solicit înregistrarea fiscală conform datelor marcate cu "X" în Anexa nr. 1.

 

VII. [ ] Solicit obţinerea informaţiilor din cazierul fiscal pentru următoarele persoane: ............................ ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ......................................................................................................................

 

VIII. După caz, solicit: [ ] verificare calitate asociat unic [ ] verificare unicitate sediu(7)

 

IX. [ ] Datele privind participarea străină la capital(8), pentru prelucrări statistice, sunt înscrise în Anexa nr. 2.

 

X. [ ] Solicit copie de pe cererea de înregistrare, anexa(ele) nr. ........ şi declaraţia(ile) - tip model ......... .

 

XI. Persoana şi domiciliul ales pentru comunicări, potrivit art. 28 din Legea nr. 26/1990, republicată cu modificările ulterioare:
1. Nume şi prenume: ..................................................................................................
2. Adresa: localitatea ...................................... str. ...................................................
nr. .............. bloc ............. scara .......... etaj ......... ap. ........ judeţ/sector ......................
cod poştal ................ telefon .................... fax ................... e-mail ..............................
3. [ ] Solicit comunicarea documentelor care atestă efectuarea înregistrării în registrul comerţului prin:
[ ] poştă [ ] e-mail [ ] biroul eliberări, la sediul O.R.C. de pe lângă Tribunalul ...........................

 

XII. OPIS DE DOCUMENTE DEPUSE PENTRU ÎNREGISTRARE/AUTORIZARE FUNCŢIONARE

 

Nr. crt. Denumirea actului Nr. şi data actului/Emitent Nr. file
1. Anexa nr. 1 - referitor la înregistrarea fiscală
2. Anexa nr. 2 - referitor la investiţia străină
3. Dovadă disponibilitate firmă
4. Act adiţional/Hotărâre adunare generală/Decizie CA/ Hotărâre directorat
5. Act constitutiv/Act administrativ/Act constitutiv actualizat
6. Declaraţii pe propria răspundere asociaţi/administratori/cenzori
7. Specimen de semnătură
8. Copii acte identitate
9. Dovadă sediu social
10. Dovadă sediu secundar
11. Dovadă capital social
12. Declaraţie-tip pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării - model .............
13. Împuternicire
14. Dovadă taxă registru şi publicare în Monitorul Oficial
15. Dovadă taxă obţinere informaţii din cazierul fiscal
16. Dovadă taxă judiciară de timbru
Şi, după caz, în funcţie de înregistrările solicitate, se menţionează documentele doveditoare cerute de prevederile legale în vigoare.
17.
18.
19.
20.
21.
Total file:

 

XIII. Anexa(ele) nr. ................... şi declaraţia(ile) - tip model ............... fac parte integrantă din prezenta cerere.
Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile inexacte sunt pedepsite conform legii.
Data: ............................. Semnătura ...............................
cod: 11-10-150

 

NOTĂ:
(1) Se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale: societate comercială (SRL, SA, SNC, SCS, SCA)/companie naţională/societate naţională/regie autonomă/cooperativă de credit/casă centrală/societate cooperativă/cooperativă agricolă/institut naţional de cercetare dezvoltare/grup de interes economic (comerciant, necomerciant)/grup european de interes economic (comerciant, necomerciant)/societate europeană/societate cooperativă europeană/sucursală;
(2) Se completează cu denumirea actului (act constitutiv, modificator: act adiţional, hotărâre AGA, decizie CA, act înfiinţare, hotărâre asociat unic etc);
(3) În cazul menţiunilor, taxa se aplică pentru fiecare model de declaraţie-tip pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării şi/sau sediu secundar;
(4) În cazul schimbării denumirii şi/sau sediului şi/sau activităţii principale la taxa calculată, pentru menţiunile solicitate, se adaugă taxa de preschimbare a certificatului de înregistrare;
(5) Se completează numai în cazul în care se solicită radierea ca urmare a fuziunii/divizării/schimbării sediului în alt judeţ;
(6) Se consemnează rezultatul deliberării (minuta);
(7) Se completează la constituire şi la schimbarea sediului;
(8) Se completează pentru societăţile comerciale care au asociaţi/acţionari cu domiciliul/sediul în străinătate cu situaţia investiţiei străine la: constituire, majorare/reducere capital, transmitere părţi sociale/acţiuni.
ANEXA A2
ANEXA Nr. 2
Nr. intrare: ........... data: .................
REFERITOR LA INVESTIŢIA STRĂINĂ, pentru evidenţa statistică,
declar următoarele*):

 

1. Investiţie străină în total capital:
total . . . . . . . echivalent lei; din care: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(valoarea şi moneda de subscriere) (valoarea şi moneda de subscriere)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . reprezentând: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . echivalent EUR
(valoarea şi moneda de subscriere)
2. Subscrisă de următorii asociaţi/acţionari (numai pentru asociaţii/acţionarii cu domiciliul/sediul în străinătate):
2.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(nume şi prenume/denumire) (ţara)
total . . . . . . . echivalent lei; din care: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(valoarea şi moneda de subscriere) (valoarea şi moneda de subscriere)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . reprezentând: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . echivalent EUR.
(valoarea şi moneda de subscriere)
2.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(nume şi prenume/denumire) (ţara)
total . . . . . . . echivalent lei; din care: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(valoarea şi moneda de subscriere) (valoarea şi moneda de subscriere)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . reprezentând: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . echivalent EUR.
(valoarea şi moneda de subscriere)
2.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(nume şi prenume/denumire) (ţara)
total . . . . . . . echivalent lei; din care: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(valoarea şi moneda de subscriere) (valoarea şi moneda de subscriere)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . reprezentând: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . echivalent EUR.
(valoarea şi moneda de subscriere)
2.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(nume şi prenume/denumire) (ţara)
total . . . . . . . echivalent lei; din care: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(valoarea şi moneda de subscriere) (valoarea şi moneda de subscriere)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . reprezentând: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . echivalent EUR.
(valoarea şi moneda de subscriere)
2.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(nume şi prenume/denumire) (ţara)
total . . . . . . . echivalent lei; din care: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(valoarea şi moneda de subscriere) (valoarea şi moneda de subscriere)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . reprezentând: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . echivalent EUR.
(valoarea şi moneda de subscriere)
2.6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(nume şi prenume/denumire) (ţara)
total . . . . . . . echivalent lei; din care: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(valoarea şi moneda de subscriere) (valoarea şi moneda de subscriere)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . reprezentând: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . echivalent EUR.
(valoarea şi moneda de subscriere)
2.7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(nume şi prenume/denumire) (ţara)
total . . . . . . . echivalent lei; din care: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(valoarea şi moneda de subscriere) (valoarea şi moneda de subscriere)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . reprezentând: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . echivalent EUR.
(valoarea şi moneda de subscriere)

 

Data: . . . . . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . .

 

*) Se completează pentru societăţile comerciale care au asociaţi/acţionari cu domiciliul/sediul in străinătate cu situaţia investiţiei străine la: constituire, majorare/reducere capital, transmitere părţi sociale/acţiuni.
ANEXA B

 

I. II. III.
MINISTERUL JUSTIŢIEI ŞI
LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI CERERE
[ ] înregistrare în [ ] autorizarea funcţionării Nr. . . . . . . . . . . . . . .
registrul comerţului
OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ
TRIBUNALUL [ ] înregistrare fiscală [ ] radiere

 

[ ] PFA [ ] întreprindere [ ] întreprindere Data: . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . individuală familială

 

IV. DOAMNĂ/DOMNULE DIRECTOR
1. Subsemnata(ul) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nume, prenume) în calitate de(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . identificat cu . . . . . . seria . . . . . . . . nr. . . . . . . CIF(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . data şi locul naşterii: |_|_|_|_|_|_|_|_| zi luna an localitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . judeţ/ţară . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Cu domiciliul în: localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . bloc . . . . . scara . . . . . etaj . . . . ap. . . . . judeţ/sector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cod poştal . . . . . . . . . . . . . . ţara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . telefon . . . . . . . . . . . . . . . fax . . . . . . . . . . . . . . cetăţenia: . . . . . . . . . . . . . . starea civilă: . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Reşedinţa în România (dacă este cazul): localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . bloc . . . . scara . . . . . etaj . . . ap. . . . . . . . . judeţ/sector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cod poştal . . . . . . . . . . . telefon . . . . . . . . . . . . . . . . fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Prin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nume, prenume) CIF(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . în calitate de . . . . . . . . . . . . . . . . conform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Pentru firma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . având număr de ordine în registrul comerţului(3) . . . . . . . . . . . cod unic de înregistrare(3) . . . . . . . . . . .
6. Cu sediul profesional în: localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . bloc . . . scara . . . . etaj . . . . ap. . . . . judeţ/sector . . . . . . . . . . . . cod poştal . . . . . . . . . . telefon . . . . . . . . . . . . . . . fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . . . . . . . . web site . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. În temeiul OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, a Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă solicit:
7.1. [] înregistrarea în registrul comerţului
7.2. [] autorizarea funcţionării prin înregistrarea declaraţiei(lor) - tip: [] model 1 [] model 2 [] model 3
7.3. [] înmatricularea ca urmare a schimbării sediului profesional în judeţul . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.4. [] înregistrarea fiscală conform datelor marcate cu "X" în Anexa nr. 1
7.5. [] obţinerea informaţiilor din cazierul fiscal pentru următoarele persoane: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.6. [] înregistrarea menţiunilor referitoare la:
[] denumire [] sediu profesional în acelaşi judeţ [] obiect de activitate [] acord de constituire [] patrimoniu de afectaţiune
[] puncte de lucru [] reprezentant/[] membru întreprindere familială: [] cooptare [] retragere
[] schimbare regim juridic din . . . . . . . . . . . . . . . . . în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[] schimbarea sediului profesional în: localitatea . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . bloc . . . . . scara . . . . . etaj . . . . . ap. . . . . . judeţ/sector . . . . . . . . . cod poştal . . . . . . . . telefon . . . . . . . . . . . . . fax . . . . . . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . web site . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[] radiere urmare a schimbării sediului profesional în alt judeţ
[] radierea din registrul comerţului - motiv radiere: [] deces [] la cerere [] art. 25 din Legea nr. 26/1990
[] întrerupere temporară a activităţii până la data . . . . . . [] reluare activitate cu data de . . . . . . .
[] altele(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.7. [] menţionarea depunerii în registrul comerţului a: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.8. [] copie de pe cererea de înregistrare, anexa(ele) nr. . . . . şi declaraţia(ile) - tip model . . . . . .
8. [] Solicit soluţionarea cererii şi în lipsa mea.
În susţinerea cererii, depun actele doveditoare menţionate în opisul de documente.
9. [] Solicit comunicarea documentelor care atestă efectuarea înregistrării în registrul comerţului prin:
[] poştă [] e-mail [] biroul eliberări, la sediul O.R.C. de pe lângă Tribunalul . . . . . . . . . . . . . . . .
[] biroul de asistenţă şi reprezentare al Primăriei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

V. Obiectul de activitate: [] înmatriculare [] modificare
1. Activitatea principală: clasa CAEN |_|_|_|_| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Activităţi secundare (clasa CAEN şi denumirea):
2.1. [] completare
|_|_|_|_| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|_|_|_|_| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|_|_|_|_| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|_|_|_|_| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Report pag. . . . . .
2.2. [] renunţare
|_|_|_|_| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|_|_|_|_| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|_|_|_|_| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|_|_|_|_| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Report pag. . . . . .
VI. Puncte de lucru: [] înfiinţare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[] radiere: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(localitate, judeţ/sector, stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament)

 

VII. Alte modificări ale datelor înregistrate în registrul comerţului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

VIII. OPIS DE DOCUMENTE DEPUSE PENTRU ÎNREGISTRARE/AUTORIZARE FUNCŢIONARE

 

Nr. crt. Denumirea actului Nr. şi data actului/Emitent Nr. file
1. Anexa nr. 1 - referitor la înregistrarea fiscală
2. Dovadă privind disponibilitate şi rezervare a firmei
3. Dovadă sediu profesional
4. Specimen de semnătură
5. Fotocopie carte de identitate/paşaport titular
6. Fotocopie(i) carte de identitate/paşaport membru (membrii)
7. Fotocopie(i) documente care atestă pregătire profesională
8. Fotocopie(i) documente care atestă experienţa profesională
9. Acord de constituire
10. Declaraţie-tip pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării - model . . .
11. Împuternicire
12. Procură specială de reprezentare
13. Cerere de reprezentare în vederea înregistrării în reg. com.
14. Dovadă taxă registru
15. Dovadă taxă cazier(e) fiscal(e)
Şi, după caz, în funcţie de înregistrările solicitate, se menţionează documentele doveditoare cerute de prevederile legale în vigoare.
16.
17.
Total file:

 

IX. Anexa nr. . . . . . şi declaraţia(ile) - tip model . . . . . . . . . . fac parte integrantă din prezenta cerere. Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile inexacte sunt pedepsite conform legii.
Data: . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . . . . . .

 

cod: 11-10-180

 

NOTĂ:
(1) Se completează, după caz, persoană fizică/persoană fizică autorizată/întreprinzător titular al întreprinderii individuale/reprezentant al întreprinderii familiale/membru al întreprinderii familiale;
(2) Se completează, după caz, codul numeric personal/numărul de identificare fiscală;
(3) Se completează numai în situaţia în care PFA/întreprinderea individuală/întreprinderea familială este înregistrată;
(4) În această rubrică se poate completa: prelungire valabilitate sediu profesional/secundar, hotărâre judecătorească pronunţată în soluţionarea plângerii etc.
ANEXA A1
ANEXA Nr. 1
Nr. intrare: ..... data: ............
REFERITOR LA ÎNREGISTRAREA FISCALĂ DECLAR URMĂTOARELE(1):

 

I. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL
1. [ ] Impozit pe profit (2):
1.1. Perioada fiscală (3): 1.1.1. [ ] trimestrială 1.1.2. [ ] anuală
2. [ ] Impozit pe veniturile mcroîntreprinderilor (2)
3. [ ] Accize (4)
4. [ ] Impozit la ţiţeiul din producţia internă (2)
5. [ ] Număr mediu de salariaţi estimat până la 3 salariaţi exclusiv (5)
6. [ ] Număr mediu de salariaţi estimat până la 3 salariaţi exclusiv (6)
[ ] Venit total estimat până la 100.000 Euro (6)
7. [ ] Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor (2)
7.1. Perioada fiscală: 7.1.1. [ ] lunară 7.1.2. [ ] trimestrială
8. [ ] Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate (7)
8.1. Perioada fiscală: 8.1.1. [ ] lunară 8.1.2. [ ] trimestrială
9. [ ] Contribuţia de asigurări pentru şomaj (8)
9.1. Perioada fiscală: 9.1.1. [ ] lunară 9.1.2. [ ] trimestrială
10. [ ] Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale (9)
10.1. Perioada fiscală: 10.1.1. [ ] lunară 10.1.2. [ ] trimestrială
11. [ ] Contribuţia de asigurări sociale (10)
11.1. Perioada fiscală: 11.1.1. [ ] lunară 11.1.2. [ ] trimestrială
12. [ ] Contribuţia la Fondul dc garantare pentru plata creanţelor salariale (11)
12.1. Perioada fiscală: 12.1.1. [ ] lunară 12.1.2. [ ] trimestrială
13. [ ] Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii (12)
13.1. Perioada fiscală: 13.1.1. [ ] lunară 13.1.2. [ ] trimestrială
14. [ ] Taxa pe jocuri dc noroc (13)
15. [ ] Redevenţe miniere (13)
16. [ ] Redevenţe petroliere (13)
II. FELUL SEDIULUI PENTRU PLĂTITORII CU STATUT DE SUCURSALĂ:
1. [ ] Plătitor cu sediul central în străinătate
III. COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ AL UNITĂŢII DIVIZATE

 

Data : .................................... Semnătura ..................................

 

___________
(1) Datele referitoare la înregistrarea fiscală se completează la constituire. Menţiunile referitoare la modificarea acestor date se declară la organul fiscal competent.
(2) Se marchează cu "X" numai de către contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare acest impozit.
(3) Contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit anual.
(4) Se marchează cu "X" de către contribuabilii care, conform legilor în vigoare, devin plătitori de accize.
(5) Se marchează cu "X" numai de către contribuabilii care au optat pentru impozit pe veniturile microîntreprinderilor (crt. 2) şi care optează pentru perioada fiscală trimestrială la criteriile 7-13.
(6) Se marchează cu "X" numai de către contribuabilii care au optat pentru impozit pe profit (crt. 1) şi care optează pentru perioada fiscală trimestrială la criteriile 7-13.
(7) Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 95/2006.
(8) Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 76/2002.
(9) Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 346/2002.
(10) Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 19/2000.
(11) Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 200/2006.
(12) Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005.
(13) Se marchează cu "X" numai de către contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare această taxă.

 

(2) Modelul cererii de înregistrare fiscală se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice, urmând a fi inclus în cererea de înregistrare în registrul comerţului.
(3) Abrogat prin punctul 26. din Ordonanţă de urgenţă nr. 75/2004 începând cu 11.11.2004.
(4) Abrogat prin punctul 26. din Ordonanţă de urgenţă nr. 75/2004 începând cu 11.11.2004.
(5) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, autorităţile publice implicate vor încheia protocoale cu Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, având ca obiect schimbul de informaţii şi stabilirea procedurilor comune de lucru.
(6) Abrogat prin punctul 26. din Ordonanţă de urgenţă nr. 75/2004 începând cu 11.11.2004.
(7) Modelul extrasului de registru prevăzut la art. 9 alin. (3), precum şi al certificatelor constatatoare prevăzut la art. 171 alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.
(8) Abrogat prin punctul 26. din Ordonanţă de urgenţă nr. 75/2004 începând cu 11.11.2004.
Art. 44. - (1) Cererile de înregistrare, împreună cu documentele însoţitoare prevăzute de reglementările în vigoare, precum şi declaraţiile-tip prevăzute la art. 15 pot fi transmise şi prin corespondenţă cu valoare declarată, data primirii fiind considerată data înregistrării cererii.
(2) Corespondenţa va conţine şi dovada privind plata taxelor şi tarifelor legale, care se poate face prin orice instrumente de plată, în contul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, deschis la Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.
(3) Comunicarea de către oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale a actelor şi orice altă corespondenţă cu solicitanţii se pot face şi prin poştă, la sediul social ori secundar sau la domiciliul ales, declarat în cererea de înregistrare.
Art. 45. - Cererile de înregistrare depuse la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale până la data intrării în vigoare a prezentei legi se soluţionează potrivit procedurilor în vigoare la data depunerii.
Art. 46. - (1) Abrogat prin punctul 29. din Ordonanţă de urgenţă nr. 75/2004 începând cu 12.10.2004.
(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 370/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 14 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, art. 174 alin. (2) din titlul V - Grupurile de interes economic - al cărţii I - Reglementări generale pentru prevenirea şi combaterea corupţiei - din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

 V

Legislatie aplicabila

detalii

 

 

 V

Finantare Proiecte

detalii

 V

Modele acte

detalii

 V

Articole

detalii

ABC Firme

Bucuresti, Sector 6,
Str. Fabricii 47, Cladirea FAST ECO
Et 1, Corp Z

0741.080.090 0741.080.093

contact@abcfirme.ro