Declaratie propria raspundere asociat

Declaratie

Subsemnatul .................................. cetatean ............................., nascut la data de ......................., in localitatea ........................................, de sex ...................., casatorit/necasatorit, domiciliat in ........................, str. .......................... nr. ........, bloc ......., scara ......., etaj ......., apart. ........, sector/judet ......................, posesor al ..............., seria ............ nr. .................... eliberat de ............................ la data de ..............,......................., cod numeric personal ................................................,
Declar ca indeplinesc conditiile legale necesare prevazute de legislatia in vigoare
pentru detinerea si exercitarea calitatii de unic asociat in cadrul Societatii comerciale „ .................................." S.R.L., persoana juridica romana in curs de constituire, cu sediul social in .........................................., str. ......................... nr. .............., bl. .........., sc. ........, et. ......., ap. ......., judet/sector .......................... .
Cunoscand dispozitiile articolului 326 Cod penal, declar prin prezenta ca nu mai sunt asociat unic al vreunei alte societati comerciale cu raspundere limitata.
Dau prezenta declaratie spre a fi depusa la Oficiul Registrului Comertului de pe langa .................................. .
Redactata si dactilografiata in ............. exemplare, la ....... .........., astazi, data autentificarii.

S-au eliberat partii .............. exemplare.

DECLARANT,
(nume, prenume si semnatura)

 V

Legislatie aplicabila

detalii

 

 

 V

Finantare Proiecte

detalii

 V

Modele acte

detalii

 V

Articole

detalii

ABC Firme

Bucuresti, Sector 6,
Str. Fabricii 47, Cladirea FAST ECO
Et 1, Corp Z

0741.080.090 0741.080.093

contact@abcfirme.ro