Contract de comodat

CONTRACT DE COMODAT

INTRE:

Art. 1. Dl........ legitimat cu C.I. seris ....., nr ............ eliberata de ................. la data de ................., CNP ..................... si d-na............. legitimata cu C.I. seria .............., nr ............. eliberata de ............. la data de ............., CNP ............, soti cu domiciliul în ..............., str.............., nr. ............, bl .........., sc ......., et .........., ap ........, sector ........., proprietari (conform Contractului de Vanzare - Cumparare nr. .......... din ..........) a apartamentului nr. ..........., situat in ........., Str. ............, nr. ......., bl. .........., sc ....... Et......., sector .......... in calitate de COMODANTI
si
Art. 2. S.C. ................... SRL, cu rezervare de nume nr. ............, eliberata de Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, reprezentata de dl............., in calitate de Asociat si Administrator, identificat cu C.I. seria .........., nr. .........., CNP ............, in calitate de COMODATAR

OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 3. Obiectul contractului il constituie folosinta ca sediu social de catre comodatar a apartamentului nr. .........., situat in ..........., Str. ............, nr. ............., bl. ........, sc ........ et. ........, sector .........., aflat in proprietatea sotilor ..........................
, pe care comodatarul se obliga sa o foloseasca potrivit destinatiei sale.

TERMEN
Art. 4 . Comodantul acorda comodatarului folosinta apartamentul mai sus mentionat, cu incepere de la data semnarii contractului pe o perioada de ................... ani.

OBLIGATIILE PARTILOR
Art. 5 Comodantul se obliga:
- sa dea comodatarului spre folosinta apartamentul, ce face obiectul prezentului contract;
- sa restituie comodatarului cheltuielile facute cu intretinerea apartamentului.
Art. 6. Comodatarul se obliga:
- sa foloseasca si sa intretina apartamentul, ca un bun proprietar;
- sa foloseasca apartamentul, potrivit destinatiei stabilite prin prezentul contract;
- sa restituie la data incheierii contractului bunul imprumutat.

RASPUNDEREA

Art. 7. Comodatarul raspunde pentru deteriorarea sau pierderea – in tot sau in parte – a lucrului daca nu dovedeste ca deteriorarea ori pieirea s-a produs fortuit sau ca deteriorarea este consecinta folosirii potrivit destinatiei si fara culpa din partea sa.

DAUNE COMINATORII
Art. 8. In cazul in care comodatarul nu elibereaza apartamentul, la sfarsitul contractului, acesta este obligat sa plateasca comodantului, daune cominatorii in valoare de ....................... RON pentru fiecare zi de intarziere.

FORTA MAJORTA
Art. 9. Forta majora apara de raspundere partea care o invoca.
Partea contractanta care invoca forta majora, o poate face opozabila celeilalte parti cu conditia informarii despre aparitia cauzei de forta majora in cel mult 5 zile de la aparitia acesteia adaugand o confirmare a unor autoritati competente care sa certifice realitatea si exactitatea cauzei.

INCETAREA CONTRACTULUI
Art.10. Raporturile contractuale inceteaza prin restituirea lucrului in stare corespunzatoare la termenul prevazut in contract.
Art. 11. In caz de nerespectare a obligatiilor de catre comodatar, comodantul poate cere rezilierea contractului.

LITIGII
Art. 12. Litigiile dintre partile contractante, in cazul in care nu vor fi rezolvate pe cale amiabila, vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente.

Prezentul contract a fost incheiat astazi,...................... in 2 exemplare originale, dintre care unul ramane la comodant si unul la comodatar.

COMODANTI, COMODATAR,

 V

Legislatie aplicabila

detalii

 

 

 V

Finantare Proiecte

detalii

 V

Modele acte

detalii

 V

Articole

detalii

ABC Firme

Bucuresti, Sector 6,
Str. Fabricii 47, Cladirea FAST ECO
Et 1, Corp Z

0741.080.090 0741.080.093

contact@abcfirme.ro