Act constitutiv SRL - asociat unic

Publicat 04.08.2014

Act constitutiv SRL cu asociat unic, persoană fizică sau persoană juridică

- Model -

ACT CONSTITUTIV

al Societătii Comerciale..............................
Societate cu răspundere limitată

Subsemnatul
a) (numele si prenumele) .......................................... cetătean ............., născut la data de ................. în (localitatea şi judeţul/sectorul) ................, domiciliat în (localitatea) ..................., str. .......................... nr. ........., bloc ............., scara ............, etaj ........., ap.........., judeţul/sectorul ............................., posesorul buletinului/paşaportului/cărţii de identitate seria ........ nr. ..............., eliberat de ......................., la data de ......................,
cod numeric personal .........................................
sau
b) (denumirea societăţii) ...................... cu sediul social în (localitatea şi judeţul/sectorul sau ţara) ............................ str. ........................ nr. ......, înmatriculată în registrul comerţului din ..................... sub nr. ............./.............. cod fiscal nr. ............/................................., în calitate de asociat(ă) unic(ă) fondator (fondatoare), am hotărât să constitui, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2), din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale (modificată şi republicată), o societate comercială cu capital integral .................... (românesc/străin/naţionalitatea), după cum urmează:

Capitolul I
FORMA, DENUMIREA, SEDIUL SI EMBLEMA SOCIETĂŢII

Art. 1. - Societatea se va constitui în forma juridică de societate cu răspundere limitată.
Art. 2. - Denumirea societăţii va fi S.C. .............. S.R.L., persoană juridică română, desemnată în cuprinsul prezentului act constitutiv şi cu termenul de "societatea".
Art. 3. -(1) Sediul social principal al societăţii va fi în (localitatea) ...................... str. ............ nr. ..........., bloc ............, scara .............., etaj ..........., ap. ..........., judeţul/sectorul ......................, codul poştal ....................... .
(2) Prin hotărâre a asociatului unic:
a) sediul social principal al societăţii va putea fi schimbat în orice altă localitate din România, în condiţiile şi cu îndeplinirea formalităţilor prevăzute de lege;
b) societatea îşi poate deschide sedii secundare şi poate să-şi înfiinţeze filiale, sucursale, agenţii sau reprezentanţe în localitatea în care îşi are sediul principal ori în alte localităţi din ţară ori din străinătate, potrivit legii române sau străine aplicabilă în speţă, în următoarele condiţii:
................................................................................................................................................
.. ...................................................................................................................................... .
Art. 4. - (1) Emblema societăţii reprezintă: (descrierea elementelor componente ale desenului) ........................................... şi este redată în anexă la prezentul act constitutiv. (2) În orice act, scrisoare sau publicaţie care emană de la societate se vor menţiona:
denumirea acesteia urmată de forma juridică, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerţului, codul fiscal şi capitalul social .

Capitolul II
OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂŢII

Art. 5. - Societatea va avea în obiectul său următoarele activităţi:
................................................................................................................................................
..
................................................................................................................................................
.. .................................................................................................................................. .
Art. 6. - Domeniul şi activitatea principală a societăţii este:
................................................................................................................................................
.. ....................................................................................................................................... .

Capitolul III
CAPITALUL SOCIAL

Art. 7. - (1) Societatea se constituie cu un capital social subscris în valoare de ...... lei.
(2) Capitalul social este constituit
a) integral din numerar
sau
b) .................. lei în numerar şi ....................... lei în natură evaluat astfel:
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
(3) Aportul în numerar la capitalul social a fost vărsat integral la data constituirii societăţii.
sau
(3) Aportul în numerar la capitalul social a fost vărsat integral la data constituirii societăţii, iar drepturile corespunzătoare asupra bunurilor care constituie aportul în natură se transferă în patrimoniul acesteia în stare de utilizare începând cu aceeaşi dată.
(4) Aportul asociatului unic la capitalul social al societăţii nu este purtător de dobânzi.
Art. 8. - Capitalul social se divide în ..................... părţi sociale, în valoare de ............................ lei fiecare şi aparţin asociatului unic în totalitatea lor.
Art. 9. - (1) Majorarea capitalului social se hotărăşte de asociatul unic şi se face din:
a) aporturile de capital ale eventualilor asociaţi noi;
b) diferenţele favorabile din reevaluarea patrimoniului social;
c) rezervele legale;
d) beneficii;
e) alte surse prevăzute de lege.
(2) Cheltuielile aferente majorării capitalului social prin cooptarea de noi asociaţi (persoane fizice sau persoane juridice) se suportă, integral de aceştia.
Art. 10. - Reducerea capitalului social se hotărăşte de asociatul unic în limitele prevăzute de lege.
Art. 11. - (1) Obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, asociatul unic răspunzând numai până la concurenţa capitalului social subscris.
(2) Patrimoniul societăţii nu poate fi grevat de creanţe sau de alte obligaţii personale aleasociaţilor.

Capitolul IV
CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII

Art. 12. - (1) Administratorul societăţii, având calitatea de preşedinte - director general:
a) este asociatul unic, (se trec datele de identificare) ................................... căruia îi revin şi obligaţiile prevăzute de lege pentru această calitate
sau
b) va fi numit, prin hotărâre, de asociatul unic pe termen de .......................... şi va fi remunerat.
(2) Administratorul societăţii:
a) va avea puteri depline şi le va exercita în mod exclusiv
sau
b) îşi exercită puterile în următoarele limite: ................................................................. .
Art. 13. - Administratorul întocmeşte, anual, bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii şi îl supune aprobării asociatului unic/aprobă (după caz) .
Art. 14. - Societatea îşi va deschide conturi în lei şi în devize convertibile la sucursala (filiala) unei bănci autorizate din localitatea în care îşi are sediul 7) şi are drept de dispoziţie asupra lor prin persoanele desemnate de asociatul unic, acestea urmând a depune specimene de semnături la banca (băncile) cu care lucrează societatea şi a semna documentele bancare.
Art. 15. - Evidenţa contabilă, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi se ţine şi, respectiv, se întocmesc conform normelor legale.
Art. 16. - Gestiunea societăţii va fi controlată de asociatul unic sau de cenzori (experţi contabili) desemnaţi de acesta.

Capitolul V
REPARTIZAREA BENEFICIILOR SI PIERDERILOR

Art. 17. - Asociatului unic îi revin toate beneficiile societăţii şi suportă pierderile acesteia.
Art. 18. - Stabilirea profitului net se va face în conformitate cu dispoziţiile legale, iar repartizarea şi plata dividendelor se va face în cursul anului sau la încheierea exerciţiului economico-financiar, potrivit hotărârii asociatului unic.

Capitolul VI
DURATA, DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETĂŢII

Art. 19. - Durata societăţii este nelimitată/de ................... ani de la data înmatriculării în registrul comerţului, după care se dizolvă de drept. 8)
Art. 20. - Durata societăţii poate fi prelungită 9) prin act adiţional la actul constitutiv al acesteia, semnat de asociatul unic sau de moştenitorii săi, după caz, autentificat de notarul public, publicat în Monitorul Oficial al României şi înscris în registrul comerţului. Art. 21. - Dizolvarea şi lichidarea societăţii se face în situaţiile şi în condiţiile stabilite de lege, precum şi cu procedura prevăzută de aceasta.

Capitolul VII
DISPOZIŢII FINALE

Art. 22. - Prevederile prezentului act constitutiv se întregesc, de drept, cu dispoziţiile legale privitoare la societăţile comerciale.
Art. 23. - Cheltuielile efectuate de asociatul unic pentru constituirea societăţii vor fi înregistrate în evidenţa contabilă şi se vor reflecta în bilanţul contabil aferent primului an de activitate.
Art. 24. - Eventualele modificări ale prezentului act constitutiv, se vor efectua prin acte adiţionale, cu respectarea dispoziţiilor legale.
Subsemnatul, asociat-unic fondator am adoptat şi semnat prezentul act constitutiv,  redactat şi dactilografiat de ...................., astăzi, data autentificării, într-un număr de .... exemplare din care (destinaţia fiecărui exemplar) ................................................... .

ASOCIAT UNIC

 V

Legislatie aplicabila

detalii

 

 

 V

Finantare Proiecte

detalii

 V

Modele acte

detalii

 V

Articole

detalii

ABC Firme

Bucuresti, Sector 6,
Str. Fabricii 47, Cladirea FAST ECO
Et 1, Corp Z

0741.080.090 0741.080.093

contact@abcfirme.ro